www.ideal-as.cz
Home Profil firmy Nabídka služeb Jak pracujeme Aktuality Reference Nabídka práce Napište nám Kontakty           

CO jsou ISO normy ?

Normy ISO jsou mezinárodní normy, vydávané International Organization for Standardization ( Mezinárodní organizace pro normalizaci - organizace koordinující normalizační technické činnosti v mezinárodním měřítku k usnadnění spolupráce v oblasti vědy, techniky a hospodářství. Založena v roce 1946, se sídlem v Ženevě, tehdejší ČSR byla zakládajícím členem.) Tvorbou mezinárodních norem jsou pověřeny technické komise ISO. O jednotlivých návrzích pak hlasují členové ISO. Z mezinárodních norem vycházejí normy evropské a z nich následně normy národní. Národním zástupcem ISO pro Českou republiku je Český normalizační institut. Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (např. kvality, bezpečnosti, environmentálním řízením atd.). Jednotlivé normy jsou koncipovány tak, aby byly použitelné pro organizace všech typů a velikostí a navazují svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9000 tak, aby bylo možno vytvořit efektivně fungující, integrovaný systém řízení organizace.

NORMA ISO/IEC 27001„Systémy managementu bezpečnosti informací“
Účelem této normy je poskytnutí modelu pro zavedení a správu efektivního systému managementu bezpečnosti informací (dále jen ISMS). Norma prosazuje procesní přístup pro vybudování, zavedení, provozování, monitorování, udržování a zlepšování efektivnosti ISMS v organizaci. Základem je soubor postupů pro management bezpečnosti informací. Smyslem normy je poskytnout doporučení týkající se ISMS těm, kdo jsou ve své organizaci odpovědní za zahájení bezpečnostních aktivit, implementaci nebo správu bezpečnosti. Cílem je poskytnout obecný základ pro vývoj bezpečnostních norem organizace, účinných řídících bezpečnostních postupů a zajistit důvěru při komunikaci mezi organizacemi.

NORMA ISO 9001 Systém managementu kvality - požadavky
Předmětem normy je ucelený systém požadavků aplikovatelných na management jakékoli organizace bez ohledu na typ, velikost a vyráběné výrobky či poskytované služby. Norma ISO 9001 požaduje přijetí procesního přístupu. Management každé organizace řídí procesy a činnosti, které se vzájemně ovlivňují a kvalita výstupů z jednoho procesu může ovlivnit kvalitu dalšího procesu, což platí také o výkonnosti, tj. objemu výstupů z těchto procesů.

NORMA ISO 13485 "Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality"
Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu kvality pro organizace zabývající se návrhem, vývojem, výrobou, instalací či prováděním servisu zdravotnických prostředků, dále návrhem, vývojem a dodáváním příslušných služeb. Požadavky této mezinárodní normy jsou kladeny především na zdokumentování činností souvisejících s realizací produktu včetně povinnosti vytváření příslušných záznamů. Dále jsou kladeny přísnější požadavky na pracovní prostředí a odbornou způsobilost pracovníků.

NORMA ISO 14001 "Systémy environmentálního managementu"
Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu. Je vytvořena tak, aby ji bylo možno aplikovat v organizacích všech typů a velikostí. Norma ISO 14001 umožňuje organizaci stanovením environmentální politiky a cílů, dosáhnout shody s nimi a prokázat tuto shodu jiným. Hlavním cílem této normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování.

NORMA ISO 15189 "Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost"
Norma ISO 15189 vychází z normy ISO 17025 ("Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří") a ISO 9001 ("Systém managementu kvality - Požadavky"). Tato norma je orientovaná na zdravotnické laboratoře s cílem zkvalitnit jejich služby, které jsou základem kvalitní péče o pacienta. Aby k tomuto cíli laboratoř došla, je nutný nastolit vhodný způsob řízení celé organizace. Požadavky této mezinárodní normy jsou kladeny především na organizaci činností souvisejících s analytickou prací laboratoře, počínaje preanalytickou fází (tzn. organizace příjmu, identifikace a příprava pacienta, odběr, doprava a skladování vzorků), přes samotnou analytickou fázi (zpracování a vyšetřování klinických vzorků) až po postanalytickou fázi (tj. následné ověření, interpretace, předkládání zpráv a poradenská činnost). Dále jsou kladeny velmi přísné požadavky na odbornou způsobilost pracovníků, na pracovní prostředí a v nemalé míře i na dokumentaci celého systému.

SPECIFIKACE OHSAS 18001 "OHSAS - Occupational Health and Safety Management systems"
Tato specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tak, aby umožnila organizaci řídit rizika spojená s BOZP a zlepšovat vlastní výkonnost. Prostředky vložené do zavedení a certifikaci účinného systému managementu bezpečnosti práce vedou k omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů, k minimalizaci nákladů spojených s nehodami na pracovišti a ke snížení pravděpodobnosti postihu za porušení právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


IT PORADENSTVÍ
Naši odborní konzultanti ve spolupráci se sesterskou vývojářskou firmou CNS a.s. poskytují poradenství v oblasti hardware, software, firemních sítí a telekomunikačních služeb. Při úvodní schůzce se zákazníkem se snažíme identifikovat jeho současné i budoucí potřeby a porovnat je s provedenou analýzou současného stavu. Na základě těchto informací navrhneme řešení, které bude vyhovovat požadavkům zákazníka a bude respektovat jeho finanční, materiálové a lidské zdroje. Součástí naší práce je i napomáhat při implementaci navrženého řešení, nebo se na implementaci přímo podílet s využitím sesterské společnosti CNS a.s. Po vybudování řešení a jeho uvedení do provozu jsme schopni zajistit údržbu tohoto řešení a případně pružně reagovat na nové požadavky.

Ideal Mělník a.s., Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, Tel: 315 626 513, Fax: 315 626 522, IČ: 25080725, DIČ: CZ25080725