Dotační poradenství

jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení

Společnost Ideal Mělník a.s. nabízí svým zákazníkům poskytování dotačního poradenství. Náš tým odborných konzultantů je schopen Vám, na základě Vašeho požadavku, poskytnout odbornou radu, která dotace či grant by pro Vás, nebo Vaši firmu, byla tou nejvhodnější.

Svým klientům nabízíme služby od poskytování poradenství až po samotné zpracování dané dotační žádosti o finanční podporu. V případě úspěchu Vám také můžeme nabídnout vedení celého projektu společně s Vámi. Náš tým specialistů je tu pro Vás.


Přehled aktuálních dotačních příležitostí:

1. Spolupráce - Technologické platformy


Příjemce podpory:

 • účelové zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.


Na co lze získat podporu:

 • podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
 • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight).
 • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti.
 • koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.


2. Úspory energie v SZT


Příjemce podpory:

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.


Na co lze získat podporu:

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.


3. Aplikace


Příjemce podpory:

 • podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.


Na co lze získat podporu:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.


4. Inovační vouchery


Příjemce podpory:

 • malé a střední podniky.


Na co lze získat podporu:

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Proč si nechat zavést systém managementu dle norem ISO od společnosti Ideal Mělník a.s.?

 

 

 • Máme již 20 let zkušeností s poskytováním poradenských služeb.
 • Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015 v oblasti poskytování konzultačních služeb a školící činnosti.
 • Jsme jedničkou na trhu zdravotnických zařízení.
 • Máme mladý, ale zkušený tým konzultantů, interních auditorů a školitelů.
 • Naši zákazníci mají 100 % úspěšnost při certifikačních a akreditačních auditech.
 • Jsme nezávislí na certifikační a akreditační autoritě.
 • Přizpůsobujeme systém řízení potřebám zákazníka.

 

Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

 

Co je u nás nového ?

Jako již každoročně jsme i letos vyrazili, společně s rodinnými příslušníky, na firemní vodácký víkend na Vltavě. Počasí nám v…

Dne 27. 9. 2018 proběhl úspěšně certifikační audit ve společnosti Zentity a.s. dle normy ISO 9001:2015. Certifikaci provedla společnost Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)

Rozšířili jsme nabídku našich služeb o poskytování poradenství v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů v n…